شماره‌های پیشین نشریه

در بخش کشاورزی جهت افزایش تولید دانه‌های روغنی، فراوری، روغن‌کشی و تصفیه روغن ظرفیت‌های لازم در کشور وجود دارد و با برنامه‌ریزی و به کارگیری بهینه امکانات و نیروهای موجود می‌توان درصد بالایی از وابستگی سنگین به واردات روغن نباتی که حدود 90 درصد است، را کاهش داد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد قابلیت‌های کشور و عرضه فناوری‌های گسترده و متنوع و مناسب برای اقلیم‌های مختلف ایران، به حدی است که می‌تواند کشور را در تولید دانه‌های روغنی به جایگاه مطلوب برساند.

  استفاده از دانش بومی در برنامه ریزی، یکی از راه های موثر برای دستیابی به امنیت غذایی کشور محسوب  می شود. با توجه به اهداف تعریف شده، این مرکز موفق به دریافت مجوز از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت انتشار مجله ای ترویجی با عنوان " گیاهان دانه روغنی" گردید.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-62 

2. ارزیابی کارایی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید کنجد رقم ناشکوفا

صفحه 19-33

ابوالفضل فرجی؛ نصیبه رضوان طلب؛ محمدتقی فیض بخش؛ محسن باقری


شناسنامه نشریه