شناسایی و تعیین میانگین تراکم و یکنواختی آلودگی به علف‌های‌هرز مزارع سویا در شهرستان گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

چکیده

به‌منظور شناسایی، تعیین میانگین تراکم، تراکم نسبی، یکنواختی و یکنواختی نسبی علف‌های‌ هرز در سال 1393، 65 مزرعه سویا از 44 روستای تابعه شهرستان گرگان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری از مزارع به‌صورت سیستماتیک از مرحله شروع گل‌دهی تا پر شدن دانه سویا با استفاده از کادرهای نیم در نیم متر انجام شد. علف‌های‌هرز ظاهر شده در هر کادر بر اساس جنس و نوع گونه، شناسایی و شمارش شد. در نتیجه این تحقیق 29 گونه علف‌هرز متعلق به 13 خانواده گیاهی شناسایی شد که 21 درصد از آن‌ها چند ساله و 79 درصد گونه یکساله بودند. 41 درصد از علف‌های هرز گزارش شده دارای مسیر فتوسنتزیC4  و 59 درصد دارای مسیر فتوسنتزی  C3بودند. علف‌هرز اویارسلام با میانگین تراکم 79/12 و میانگین تراکم نسبی 37 درصد بالاترین میزان و علف­هرز گل‌آردی با میانگین تراکم برابر 02/0 و میانگین تراکم نسبی 05/0 درصد کمترین میزان را دارا بودند. همچنین علف‌هرز اویارسلام با یکنواختی 8/54 و یکنواختی نسبی 7/12 بالاترین مقدار و علف‌هرز گل‌آردی با یکنواختی برابر 43/0 و یکنواختی نسبی 1/0 کم‌ترین مقدار را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها