دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-62 
2. ارزیابی کارایی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید کنجد رقم ناشکوفا

صفحه 19-33

ابوالفضل فرجی؛ نصیبه رضوان طلب؛ محمدتقی فیض بخش؛ محسن باقری


شماره‌های پیشین نشریه