در بخش کشاورزی جهت افزایش تولید دانه‌های روغنی، فراوری، روغن‌کشی و تصفیه روغن ظرفیت‌های لازم در کشور وجود دارد و با برنامه‌ریزی و به کارگیری بهینه امکانات و نیروهای موجود می‌توان درصد بالایی از وابستگی سنگین به واردات روغن نباتی که حدود 90 درصد است، را کاهش داد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد قابلیت‌های کشور و عرضه فناوری‌های گسترده و متنوع و مناسب برای اقلیم‌های مختلف ایران، به حدی است که می‌تواند کشور را در تولید دانه‌های روغنی به جایگاه مطلوب برساند.

  استفاده از دانش بومی در برنامه ریزی، یکی از راه های موثر برای دستیابی به امنیت غذایی کشور محسوب  می شود. با توجه به اهداف تعریف شده، این مرکز موفق به دریافت مجوز از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جهت انتشار مجله ای ترویجی با عنوان " گیاهان دانه روغنی" گردید.

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

2. کاملینا، دانه روغنی منحصر به فرد با تحمل بالا به خشکی و سرما

صفحه 63-73

حسین رستمی احمدوندی؛ دانیال کهریزی؛ روژین قبادی؛ علی اکبر آبادی


6. اولین گزارش پروانه کله مرده روی گیاه زراعی کنجد در استان گلستان

صفحه 104-107

محبوبه شریفی؛ علیرضا رجائی؛ اسماعیل خمر؛ کوروش قادری


شناسنامه نشریه